Keti Koti

150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname – Broeder-Uniteit vraagt om vergeving en een nieuw begin

»Wij moeten erkennen, dat ons zendingswerk er niet toe bijgedragen heeft, het mensonterende systeem van de slavernij te veranderen of op te heffen«, zegt Frieder Vollprecht, voorzitter van de kerkleiding van de Broeder-Uniteit. »Ja, onze kerk heeft in Suriname zelf slaven in haar bezit gehad. Wij staan beschaamd voor dit aspect van onze geschiedenis als Broedergemeente in Duitsland en Nederland en wij vragen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte zusters en broeders om vergeving en een nieuw begin.«

In een verklaring voor 1 juli, de dag waar wij de afschaffing van de slavernij in Suriname 150 jaar geleden gedenken, erkent de kerkleidiing van de Evangelische Broedergemeente het bezwaarde verleden van haar zendingswerk. »Het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente komt de verdienste toe dat zij aan de tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen het Evangelie van Jezus Christus heeft verkondigd en hen tegelijkertijd vorming en verbeterde gezondheidszorg heeft gebracht«, zegt Frieder Vollprecht, »maar zij was noch bereid noch in staat om de slavernij principieel in twijfel te trekken.«

In de verklaring, die op 30 juni in de zondaagse diensten van alle Broedergemeenten in Duitsland en Nederland opgelezen zal worden, wordt gezegd: »De geschiedenis van de slavernij in Suriname beïnvloedt ook vandaag de dag onze onderlinge waarneming en ons zelfbeeld: In de manier waarop wij met elkaar omgaan zijn beelden van superioriteit en inferioriteit nog lang niet uit ons bewustzijn verdwenen. In de afgelopen 150 jaar hebben wij kunnen leren dat ieder economisch stelsel waardoor mensen van hun vrijheid, hun waardigheid en hun rechten beroofd worden, zoals de slavernij dat heeft gedaan, een misdaad tegen de menselijkheid is en onverenigbaar met het Bijbelse beeld van de mens als Gods evenbeeld. Om deze reden betreuren wij de beschamende wijze waarop de zending van onze kerk in Suriname aan de in stand houding van de slavernij heeft meegedaan, in plaats van duidelijk weerstand te bieden tegen dit mensonterende systeem van uitbuiting.«

»De meerderheid van de leden van de Europees Continentale Broeder-Uniteit«, zegt Frieder Vollprecht, »heeft haar wortels in Suriname en de Evangelische Broedergemeente aldaar. Daarom zien wij het als onze plicht om ons 150 jaar na het einde van de slavernij in Suriname bezig te houden met de geschiedenis van die slavernij en de rol die de zending in dit land daarbij heeft gespeeld, om daarover een standpunt in te nemen.«

Sinds 1735 werkten Hernhutter zendelingen in Suriname om daar vooral aan de tot slaaf gemaakte Afrikanen de boodschap van Gods liefde in Jezus Christus te verkondigen. Vanuit dit zendingswerk ontstond een protestantse volkskerk die in 1963 als Evangelische Broedergemeente in Suriname onafhankelijk werd en nu ongeveer 40.000 leden telt. De verklaring van de kerkleiding wordt op 30 juni in de dienst van de Broedergemeente in Rotterdam aan Lucia Anches-Breeveld overhandigd, vice praeses van de Broedergemeente in Suriname.

»Het ligt ons aan het hart dat de Broeder-Uniteit een gemeenschap van vrije zusters en broeders wordt«, zegt Frieder Vollprecht. Daarom zal de geschiedenis van de zending van de Broedergemeente – ook met het oog op haar problematische aspecten – opnieuw onderzocht en verwerkt worden. Eveneens moet onderzocht worden of de structuren van de Broedergemeente in Europa de gelijkgerechtigde participatie van alle leden, onafhankelijk van hun etnische achtergrond en culturele verbondenheid toelaten. Directe gesprekken tussen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte broeders en zusters en de nakomelingen van de zendelingen zullen mogelijk gemaakt en bevorderd worden. Wij beschouwen onze culturele en theologische diversiteit als een kracht, die ons in staat kan stellen waakzaam te zijn voor discriminatie en racisme onder ons en in onze omgeving.

De volledige tekst van de verklaring vindt u hier (vanaf 30 juni 12 uur)

Wij nodigen u verder uit voor de landelijke oecumenische viering van het 150 jarig gedenken van de afschaffing van de Slavernij in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen, die de Raad van Kerken en de Broedergemeente in Nederland gezamenlijk organiseren. Zij vindt plaats op maandag 1 juli a.s. in de Koningskerk te Amsterdam (Van't Hofflaan 20). De preek houden ds. R. Mijnals-Doth (Evangelische Broedergemeente) en ds. J. Wessels (Raad van Kerken). Muzikale medewerking wordt verleend o.a. door het mannenkoor Maranatha, The Colours of God en het blazerskoor van de Broedergemeente in Zeist.

Meer informatie: http://ketikoti.ebg.nl